intranet

management

system

 • search
 • my zone
 • for you
 • notification
 • Morganization chart
 • event calendar
 • forum(web board)
 • blog
 • cop
 • document management
 • ระบบสำนักงาน
 • อบรม/สัมมนา
 • community : chatroom

search

search

my zone

my zone จะถูกเป็นออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลของฉัน และ ข้อมูลของเพื่อน โดยปุ่มจะอยู่มุมบนขวาของกล่องข้อมูล ข้อมูลของเพื่อน ประกอบไปด้วยเมนู 6 เมนูดังนี้

 • knowledge center :

  บทความล่าสุดของเพื่อนที่ถูกตรวจสอบ และได้ถูก add to KM จาก admin

 • news :

  ข่าวสารล่าสุดที่ถูกสร้างโดยเพื่อน

 • news :

  ข่าวสารล่าสุดที่ถูกสร้างโดยเพื่อน

 • friend :

  รายชื่อเพื่อนของผู้ใช้งานทั้งหมด

 • webboard :

  กระทู้ล่าสุดที่ถูกสร้างโดยเพื่อน

 • blog :

  บล็อคล่าสุดที่ถูกสร้างโดยเพื่อน

for you

ข้อมูลล่าสุด ข่าว บล็อก จากระบบชุมชนนักปฏิบัติ (cop) ระบบ eximer หรือระบบ e-book และหลักสูตรต่างๆสำหรับระบบ e-learning ภายใต้ฝ่ายงานของตนเอง

notification

ระบบแจ้งเตือนจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ การแจ้งเตือนจากการเพิ่มเพื่อนและ การแจ้งเตือนจากการแชร์ข้อมูล เช่น ข่าว บทความ

organization chart

event calendar

forum(web board)

blog

cop

document management

ระบบสำนักงาน

การสร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

อบรม/สัมมนา

การสร้างประกาศการอบรม สัมมนาที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร

community : chatroom

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.