การกีฬาแห่งประเทศไทย sport big data

 • typeหน่วยงานภาครัฐ
 • typeการท่องเที่ยว
 • typeท้องถิ่น
 • technologywebsite and application
เว็บไซต์การกีฬาแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกำกับองค์กรกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพให้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อวางระบบการคัดเลือกและพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้มีขีดความสามารถ และประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ รวมทั้งการจัดสวัสดิการและมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาที่เหมาะสม
 • CSS3 HTML
 • social media
 • government website standard
 • multi platform browser
 • responsive
 • UX/UI design
 • W3C
 • multi languages
เทคโนโลยี
เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการรายงานผลการแข่งกีฬาให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
การออกแบบ ux/ui
สร้างและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬาให้มีมาตรฐานรองรับการพัฒนานักกีฬาระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมทั้งยกระดับการบริการทางการกีฬาให้มีมาตรฐาน พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่ระดับนานาชาติ ต่อยอดสู่ระดับอาชีพ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.