ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย official website

 • typeรัฐวิสาหกิจ
 • typeการเงิน การธนาคาร และการลงทุน
 • technologywebsite
 • websitewww.ibank.co.th
เว็บไซต์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นธนาคารที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการให้บริการอย่างถูกต้องตามหลักซะรีอะฮ์ เพื่อเป็นธนาคารหลักของลูกค้ามุสลิม ลูกค้าทั่วไปทีีทำธุรกิจกับกลุ่มมุสลิม และลูกค้าทั่วไป ธนาคารมีเว็บไซต์เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารองค์กรและผลิตภัณฑ์ธนาคาร ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้ได้รู้จักกับพัธกิจ ผลติภัณฑ์และบริการ ช่องทางการบริการ และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของธนาคาร
 • CSS3 HTML
 • social media
 • government website standard
 • multi platform browser
 • responsive
 • UX/UI design
 • W3C
 • multi languages
เทคโนโลยี
เป็นการออกแบบเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และประชาชนทั่วไป และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสะดวกในการใช้งาน
การออกแบบ ux/ui
มีการออกแบบให้มีความน่าสนใจ สร้างความโดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ทันสมัย สวยงาม สะดวกในการใช้งานและสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล อันจะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ธนาคารอีกด้วย

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.