กรมควบคุมมลพิษ air 4 asean

  • typeหน่วยงานภาครัฐ
  • technologyapplication
air4asean
application วัดมลภาวะทางอากาศของประเทศในภูมิภาคอาเซียน และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านมลภาวะ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาหาข้อมูลได้
  • social media
  • government website standard
  • UX/UI design
  • multi languages
scope of work
รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศของเมืองต่างๆในภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำข้อมูลมา display บนหน้า application ให้ประชาชนสามารถเข้ามาดูข้อมูลของสภาพอากาศได้

Experience the UX UI

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.