CLIENT

กรมควบคุมมลพิษ (Pollution Control Department)

Scope of work

ค้นหาประเทศที่ต้องการให้แสดงข้อมูลค่าคุณภาพอากาศ, แสดงข้อมูลในรูปแบบแผนที่และรายการ, แสดงกราฟค่าคุณภาพอากาศย้อนหลัง , แสดงข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน และวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น

CLIENT

กรมควบคุมมลพิษ (Pollution Control Department)

Scope of work

ค้นหาประเทศที่ต้องการให้แสดงข้อมูลค่าคุณภาพอากาศ, แสดงข้อมูลในรูปแบบแผนที่และรายการ, แสดงกราฟค่าคุณภาพอากาศย้อนหลัง, แสดงข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน และวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น

Air4ASEAN

แอพพลิเคชั่นสำหรับแสดงการตรวจภาพคุณภาพอากาศของประเทศในแถบอาเซียน

Project description

แอพพลิเคชั่นสำหรับปการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศของภูมิภาคอาเซียนบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ที่แสดงค่าคุณภาพอากาศและและหมอกควัน โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบรายละเอียดและแบบแผนที่ที่สามารถเลือกดูข้อมูลคุณภาพอากาศของประเทศในแถบอาเซียนได้