CLIENT

โรงกษาปณ์ กรมธนารักษ์

Scope of work

Registration of conference, Accommodation booking, Image activity gallery

CLIENT

โรงกษาปณ์ กรมธนารักษ์

Scope of work

Registration of conference, Accommodation booking, Image activity gallery

Project name

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์การประชุม MDC ครั้งที่ 29

Project description

พัฒนาเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนจัดการประชุมระหว่างโรงกษาปณ์ของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก