CLIENT

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Scope of work

e-book for taplet and PC, design e-book, HTML5 ในการทำ animation

CLIENT

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Scope of work

e-book for taplet and PC, design e-book, HTML5 ในการทำ animation

Project name

จัดทำหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Project description

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถในการสื่อสาร การแก้ปัญหา การนำความรู้หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดทำเป็นหนังสือเรียน electronic book ซึ่งจะเป็นสื่อที่จะช่วยให้นำเสนอเนื้อหาผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ